Všeobecné obchodní podmínky - Bodyworx CZ, s.r.o.

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro vzájemný vztah při prodeji produktů a služeb prodávajícího, kterým je společnosti Bodyworx CZ, s.r.o., se sídlem Tobrucká 710/19, Praha 6, 160 00, IČ: 059 24 707, Spisová značka: C 273097 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupené jednatelkou Mgr. Lenkou Ryškovou, a kupujícího prostřednictvím online rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.innerbodyworx.com

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktů, služeb a jejich cena jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně a způsobu úhrady kupní ceny.  

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém prodejním formuláři. 

2.4. Kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů a služeb je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4.Cenu produktu/služby hradí zákazník bezhotovostně způsobem na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE.

Využít můžete těchto možností plateb:

  - online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro​

3.6. Platba je jednorázová. 
3.7. Pokud si kupující nepřeje využít platbu kartou, je potřeba, aby pro objednání využil mailovou komunikaci a platbu bankovním převodem na základě faktury, kterou obdrží po objednání.

3.7. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, jsou produktem duševního vlastnictví a podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k užití může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, postupujte takto:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 

  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 • Odešlete formulář emailem na practice@innerbodyworx.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 • Odstoupení je možno provést také písemnou formou na adresu prodávajícího, společnosti Bodyworx CZ, s.r.o., Tobrucká 710/19, Praha 6, 160 00, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany kupujícího.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese practice@innerbodyworx.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prrodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Pokud bude kupující se zakoupeným produktem nespokojen, má možnost minimálně 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz. 

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na practice@innerbodyworx.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Společnost Bodyworx CZ, s.r.o. ani autorka Lenka Ryšková nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z materiálů poskytovaných na tomto webu.

9.2. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám společnost Bodyworx CZ, s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na practice@innerbodyworx.com.

10.3 Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. 

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://innerbodyworx/ochrana-osobnich-udaju.pdf

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. 2 Účinnost 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://innerbodyworx.com popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://innerbodyworx.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.